ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงภูเก็ต เรื่อง การบรรยายคำฟ้องคดีผู้บริโภคของโจทก์ให้ชัดแจ้ง และเอกสารท้ายฟ้อง (จำเลยชำระหนี้ครั้งสุดท้าย ต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมค้างชำระเท่าใด หลังจากชำระหนี้ครั้งสุดท้ายโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด)


ขอความร่วมมือทนายความทุกท่านในการฟ้องคดีผู้บริโภคที่ศาลแขวงภูเก็ต ดังต่อไปนี้   1. คดีผู้บริโภคที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ให้ส่งเอกสารท้ายฟ้องที่จำเป็นเกี่ยวกับคดีเท่านั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจของผู้แต่งตั้งทนายความในคดี หากเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในภายหลังจึงจะส่งหนังสือมอบอำนาจใหม่     2. คำฟ้องควรบรรยายให้ชัดเจนว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมศาลในการใช้วงเงินตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราเท่าใด จำเลยใช้บัตรเครดิตและชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อใด และผิดนัดชำระเมื่อใด โจทก์งดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเมื่อใด พร้อมทั้งแนบตารางการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกคดี     3. รายการใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลซึ่งแต่ละคดีมีปริมาณมาก ในชั้นฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องแนบเป็นเอกสารท้ายฟ้องเพราะเป็นเอกสารที่โจทก์ส่งให้จำเลยแล้ว ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคล ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อที่ออกตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศของโจทก์เรื่องไม่ส่งอัตราดอกเบี้ยและส่วนลด ให้โจทก์ทำคำร้องว่า “เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก ดังนั้นโจทก์ขอส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้ศาลในชั้นพิจารณา”     4. ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้โจทก์จัดทำเป็นไฟล์ PDF เพื่อจัดเก็บในโปรแกรมระบบบริหารสำนวนคดีของศาลแขวงภูเก็ต           ศาลแขวงภูเก็ตจึงขอความร่วมมือทนายทุกท่าน ในการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคและคดีมโนสาเร่ จำนวนตั้งแต่ 20 เรื่องขึ้นไป ให้ยื่นฟ้องไม่เกิน 14.00 นาฬิกา ยกเว้นคดีที่ขาดอายุความในวันดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า และเสียหายต่อระบบราชการ โดยให้แจ้งวันยื่นฟ้องและตรวจสอบวันนัดที่เจ้าหน้าที่งานรับฟ้อง หมายเลขโทรศัพท์ 076-217323-25 ต่อ 108  


เอกสารแนบ