ศาลแขวงภูเก็ต


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงภูเก็ต 291/2 ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217323-25 โทรสาร 076-217326 อีเมล์ phkmc@coj.go.th

ศาลแขวงภูเก็ตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด

ศาลแขวงภูเก็ตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายณัฐวัฒน์  เพิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจ สั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำความผิดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพาโก้ โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ